Aktualności

8.3 DOTACJA NA START

Projekt realizowany jest w partnerstwie na podstawie zawartej umowy partnerstwa, której stronami są Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider projektu) i Miasto Włocławek (Partner projektu).Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy i zwiększenie zdolności do samozatrudnienia 180 osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.Grupą docelową projektu są osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 r.ż łacznie z dniem 30-tych urodzin),bezrobotnie i bierne zawodowo mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczącego się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,należy do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie szkoleniowe w ramach projektu obejmuję miedzy innymi wsparcie szkoleniowe w formie 40 godzin szkolenia/grupę liczącą 15 osób z zakresu przedsiębiorczości (m.in formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,formy rozliczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego ,podstawy rachunkowości , podstawy sporządzania biznes planu , prawo cywilne w działalności gospodarczej, zarządzanie przedsiębiorstwem, autoprezentacja firmy i marketing, kumunikacja i negocjacje w biznesie) oraz doradztwo indywidualne czyli pracę indywidualnego doradcy z uczestnikiem projektu, nad opracowaniem biznes planu oraz prognozy finansowej (2 h/osobę).

Wsparcie o jakie mogą ubiegać się uczestnicy to 23.050,00 zł dodatkowo w ramach projektu zapewnia się wsparcie pomostowe (dla ok. 100 osób) w wysokości średnio 980 zł/m-c przez okres pierwszych 6 m-c i przedłużone wsparcie pomostowe (dla ok. 50 osób) na kolejne 3 m-ce w wysokości średnio 921,24 zł/m-c… W efekcie działań projektowych wsparciem szkoleniowo-doradczym zostanie objętych 180 osób dorosłych, w tym co najmniej 50 osób z terenu Miasta Włocławek. 150 osób pozostających bez pracy utworzy dla siebie miejsce pracy w postaci podjęcia działalności gospodarczej.

Pierwszy nabór do projektu ruszył 14 grudnia 2020roku o godz. 8:00 natomiast skończył się 31 grudnia 2020r. do końca dnia.

15 marca 2021r. ruszył drugi nabór o godz. 8:00 do 26 marca 2021r. do końca dnia.

Okres realizacji projektu 01.07.2020 r.-31.03.2022 r.