Aktualności

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WŁOCŁAWEK

Głównym celem projektu jest tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcia mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.Wysokość dotacji ze środków Unii Europejskiej wyniosła 49.920,80zł

W ramach projektu zostanie przeszkolonych:

20 osób ( 12 kobiet i 8 mężczyzn ) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, do założenia działalności w formie PES

5 lokalnych PES zaoferowane zostaną usługi polegające na analizie ich potrzeb rozwojowych oraz przeprowadzi szkolenia zmierzające do zwiększenia ich potencjału

Doprowadzi to do wzrostu aktywności społecznej w ramach trzeciego sektora , przyczyniając się do zwiększenia liczby oraz rodzaju form wsparcia z których będą mogły skorzystać osoby zagrożone wykluczeniem lub ubóstwem.