Aktualności

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór wniosków pracodawców
o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Nabór wniosków będzie realizowany w terminie: 07.10.2019r. – 18.10.2019r. 
Wnioski pracodawców rozpatrywane będą przy uwzględnieniu wytycznych i kryteriów, tj.:

  1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków rezerwy KFS na rok 2019 (podane poniżej);
  2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  5. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitu przyznanego w 2019r. dla PUP we Włocławku.

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy środków KFS w roku 2019:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie Włocławka lub powiatu włocławskiego, zainteresowany uzyskaniem środków z KFS powinien złożyć swój wniosek w PUP we Włocławku, ul. Kapitulna 24, Centrum Aktywizacji Zawodowej – Szkolenia, pokój nr 1 (tel. 54 234-00-89, 234-00-90 wew. 47). Wniosek wraz z załącznikami oraz Zasady przyznawania środków z KFS można pobrać w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej http://wloclawek.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania2.