Bez kategorii

Informacja o projekcie

Wszelkie informacje dotyczące projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, znajdują się w zakładce PROJEKTY