Bez kategorii

Nabór wniosków o powierzenie grantu

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu Numer naboru: 2/Grant/2022 w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.
Oś 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.4. : Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.4.2. : Wsparcie MŚP przez Instytucje Otoczenia Biznesu

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Nabór do projektu.