Deklaracja dostępności

Włocławskiego Centrum Biznesu – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. we Włocławku


Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://inkubator.wloclawek.pl

Data publikacji strony internetowej: 05.02.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.09.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie materiały wideo mogą nie być dostępne cyfrowo

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 28-09-2021

Aplikacje mobilne

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.


Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu MBM Spółka z o.o. we Włocławku
 • Adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 6 lok. B2, 87-800 Włocławek
 • E-mail: biuro@mbm.wloclawek.pl
 • Telefon: (54) 427-03-40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Włocławskie Centrum Biznesu znajduje się w budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości zlokalizowanego jest przy ulicy Toruńskiej 148 we Włocławku.

Do budynku Inkubatora można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (linia nr 3, 10, 16, 20). Przystanki autobusów MPK: po obu stronach ulicy Toruńskiej (MPWiK), zlokalizowane w bliskiej odległości od budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.

Budynek, w którym odbywa się obsługa interesantów jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami, również mających trudności w poruszaniu się.

Ciągi piesze posiadają maksymalny spadek podłużny nie większy niż 6%, a wszystkie zejścia z chodników na jezdnie zostały zaprojektowane tak, aby nie występowały skokowe zmiany terenu.

Budynek posiada zautomatyzowane, wyposażone w czujniki ruchu (powodujące samoczynne otwieranie się drzwi w momencie zbliżania się do nich osoby) wejście główne o szerokości 200 cm z podjazdem oraz wejście boczne do budynku o szerokości 100 cm z podjazdem dla niepełnosprawnych. Przy innych wejściach do budynku krawężnik został wtopiony i obniżony do poziomu jezdni. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

W holu przy wejściu głównym do obiektu, po lewej stronie znajduje się recepcja. Za recepcją znajdują się bramki dostępu do budynku. Osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózku inwalidzkim mają przystosowaną bramkę do przejazdu przez system bramek.

W godzinach od 7.00 – 15.00 w sprawach administracyjnych pomocy udzielają pracownicy Włocławskiego Centrum Biznesu. Po godzinie 15.00 informacji udziela ochrona budynku. Osoby z niepełnosprawnością mogą na co dzień korzystać z pomocy pracowników Włocławskiego Centrum Biznesu.

W przestrzeni zewnętrznej, jak i wewnętrznej nie znajdują się żadne elementy mogące ograniczać szerokość drogi komunikacyjnej, ani przestrzeni manewrowej. Budynek posiada płaskie korytarze, bez barier na parterze jak i na piętrze.

Wszystkie wejścia do pomieszczeń znajdujących się w budynku nie są mniejszej szerokości niż 90 cm.

W części magazynowej znajdują się dwie windy osobowa i towarowa. Dostępność do wind usytuowana jest w głównym ciągu komunikacyjnym z możliwością korzystania dla osób niepełnosprawnych. W kabinie, na panelu sterującym, wszystkie przyciski są z nakładkami braille`a.

W budynku dostępne są dwie łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowane na parterze budynku.

Na parterze budynku, w holu głównym znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń w budynku. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.


Miejsca parkingowe

Przy budynku Włocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości wyznaczonych jest 14 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych:

 • 8 miejsc parkingowych przy wejściu głównym
 • 6 miejsc przy wejściu bocznym.

Między parkingiem a budynkiem nie ma barier architektonicznych.

Pies asystujący

Można swobodnie wejść i poruszać się po budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uprawnienie powyższe nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Włocławskie Centrum Biznesu jest w trakcie dostosowania narzędzi do możliwości zdalnego połączenia się z tłumaczem migowym. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Osoba potrzebująca wsparcia tłumacza języka migowego proszona jest o wcześniejsze umówienie wizyty wysyłając wiadomość e-mail na adres: mailto:biuro@inkubator.wloclawek.pl

Informacje dodatkowe – ułatwienia

Podmiotowa strona http://www.inkubator.wloclawek.pl została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Strona internetowa MBM Sp. z o.o. jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące. Strona została stworzona zgodnie ze standardami WCAG2.1. i oferuje obsługę o zwiększonej dostępności, która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.