Dotacja Na Start

Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim

logo dotacja na start

Projekt „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

AKTUALNOŚCI

04.05.2022

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła  nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (przedłużone wsparcie pomostowe) – nr 1/2022.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie w postaci przedłużonego wsparcia pomostowego jest przeznaczone jedynie dla uczestników Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”, którzy podpisali umowy o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego).

Przedłużone wsparcie pomostowe jest przewidziane na kolejne 3 miesiące (po pierwszych 6 miesiącach objęcia wsparciem pomostowym podstawowym), w wysokości nie wyższej niż 920,24 zł.

Przedłużone wsparcie pomostowe może być przyznane jedynie w uzasadnionych przypadkach, np.:
Uczestnikom projektu, którzy wykażą, iż prowadzą działalność gospodarczą wymagającą w początkowym okresie działalności większych nakładów finansowych w stosunku do osiąganych przychodów lub gdy wystąpiły inne okoliczności, które nie mogły zostać przewidziane na etapie tworzenia biznesplanu (pod uwagę będą brane, np. rodzaj prowadzonej działalności, podatność na zjawisko sezonowości, sytuacja finansowa prowadzonej działalności gospodarczej).

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

 • podpisali umowy o przyznanie wsparcia finansowego (w tym dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego),
 • otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • rozliczyli do dnia 30.04.2022r. podstawowe wsparcie pomostowe, które zostało im przyznane na okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (tj. złożyli do dnia 30.04.2022r. rozliczenie ostatniej transzy finansowego podstawowego wsparcia pomostowego i w terminie do 30.04.2022r. otrzymali wiadomość mailową informującą o akceptacji przesłanej dokumentacji i wypłacie wsparcia).

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 11.05.2022 r. od godz. 8:00 do 13.05.2022 r. do końca dnia.

Więcej informacji:https://www.tarr.org.pl/project/dotacja-na-start-wsparcie-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia-w-wojewodztwie-kujawsko-0 , w zakładce Nabory wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dokumentacją, która znajduje się na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. https://www.tarr.org.pl/project/dotacja-na-start-wsparcie-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia-w-wojewodztwie-kujawsko-0 , w zakładce Dokumenty projektowe.


10.01.2022

Komunikat do naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego nr 8/2021


Poniżej zamieszczamy informację o wynikach oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach naboru nr 8/2021:16.12.2021

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) – nr 8/2021


Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”.


O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:


a. zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i
b. ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub
c. zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.


Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 28.12.2021 r. od godz. 8:00 do 30.12.2021 r. do końca dnia.


Więcej informacji: https://www.tarr.org.pl/project/dotacja-na-start-wsparcie-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia-w-wojewodztwie-kujawsko-0, w zakładce Nabory wniosków.


Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dokumentacją, która znajduje się na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. https://www.tarr.org.pl/project/dotacja-na-start-wsparcie-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia-w-wojewodztwie-kujawsko-0, w zakładce Dokumenty projektowe.14.12.2021

Komunikat do naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego nr 7/2021


Poniżej zamieszczamy informację o wynikach oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach naboru nr 7/2021:07.12.2021

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) – nr 7/2021


Poniżej zamieszczamy informację o wynikach oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach naboru nr 6/2021:29.11.2021

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) – nr 7/2021


Szanowni Państwo,


Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”.


O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:


a) zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i

b) ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub

c) zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 06.12.2021 r. od godz. 8:00 do 08.12.2021 r. do końca dnia.


Więcej informacji: https://www.tarr.org.pl/project/dotacja-na-start-wsparcie-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia-w-wojewodztwie-kujawsko-0, w zakładce Nabory wniosków.


Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dokumentacją, która znajduje się na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. https://www.tarr.org.pl/project/dotacja-na-start-wsparcie-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia-w-wojewodztwie-kujawsko-0, w zakładce Dokumenty projektowe.15.11.2021

Komunikat do naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego nr 5/2021


Szanowni Państwo,


Poniżej zamieszczamy informację o wynikach oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach naboru nr 5/2021:
03.11.2021

Ogłosiliśmy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) – nr 6/2021


Szanowni Państwo,


Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”.


O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:


 • zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i
 • ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub
 • zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 16.11.2021 r. od godz. 8:00 do 19.11.2021 r. do końca dnia. Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce Nabór do projektu.


Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce Wnioskowanie o dotację – dokumenty projektowe.


26.10.2021

Komunikat do naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego nr 4/2021 – listy rankingowe nr 5


Szanowni Państwo,


Poniżej zamieszczamy informację o wynikach oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach naboru nr 4/2021:15.10.2021

Wydłużenie oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – dotyczy naboru nr 4/2021


Szanowni Państwo,


Informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (Aktualizacja z 21.04.2021 r.), Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu terminu weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w ramach naboru nr 4/2021 do dnia 25 października 2021 r.15.10.2021

Komunikat do naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego nr 4/2021 – listy rankingowe nr 3


Szanowni Państwo,


Poniżej zamieszczamy informację o trzecich wynikach oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach naboru nr 4/2021:
01.10.2021

Komunikat do naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego nr 4/2021 – listy rankingowe nr 2


Szanowni Państwo,


Poniżej zamieszczamy informację o drugich wynikach oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach naboru nr 4/2021:
30.09.2021

Ogłosiliśmy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) – nr 5/2021


Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”.


O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:


 • zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i
 • ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub
 • zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 08.10.2021 r. od godz. 8:00 do 13.10.2021 r. do końca dnia.


Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce Nabory do projektu.


Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce Dokumenty projektowe.


24.09.2021

Komunikat do naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego nr 4/2021 – listy rankingowe nr 1


Szanowni Państwo,


Poniżej zamieszczamy informację o pierwszych wynikach oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach naboru nr 4/2021:
23.09.2021

Wydłużenie oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, publikacja list rankingowych – dotyczy naboru nr 4/2021


Szanowni Państwo,


Informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (Aktualizacja z 21.04.2021 r.) Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu terminu weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w ramach naboru nr 4/2021 do dnia 15 października 2021 r.


Jednocześnie informujemy, że w związku z przedłużającą się oceną złożonych wniosków publikowane będą częściowe listy rankingowe reprezentujące wyniki dokonanych ocen wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Prosimy o śledzenia komunikatów umieszczanych w zakładce Aktualności na stronie projektu TARR S.A oraz Partnera Projektu – Gminy Miasta Włocławek.28.07.2021

UWAGA: Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. Instrukcji zabezpieczenia realizacji umów


Pragniemy poinformować, iż został zaktualizowany załącznik nr 5 Instrukcja realizacji zabezpieczenia umów do Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości z dnia 21.04.2021.


Lista załączników do Instrukcji realizacji zabezpieczenia umów:


 • Instrukcja prawidłowego zabezpieczenia umów
 • Zał. 1 Deklaracja wyboru zabezpieczenia
 • Zał. 2 Warunki wniesienia zabezpieczenia
 • Zał. 3 Oświadczenie Poręczyciela
 • Zał. 4 Zgoda Współmałżonka Poręczyciela
 • Zał. 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku
 • Zał. 6 Klauzula informacyjna RODO
 • Zał. 7 Zaświadczenie o zatrudnieniu
 • Zał. 8a Zgoda Współmałżonka Uczestnika projektu
 • Zał. 8b Zgoda Współmałżonka Uczestnika projektu
 • Zał. 9 Deklaracja wekslowa osoba fizyczna
 • Zał. 10 Deklaracja wekslowa osoba fizyczna
 • Zał. 11 Deklaracja wekslowa osoba prawna
 • Zał. 12 Wzór weksla
 • Zał. nr 13 Wzór Umowy poręczenia

Aktualne dokumenty znajdują się w zakładce: WNIOSKOWANIE O DOTACJĘ – DOKUMENTY PROJEKTOWEOGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) nr 4/2021 z dnia 21.07.2021 r.


(dotyczy Uczestników projektu z terenu woj. kujawsko-pomorskiego)
w ramach projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe).


I. Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:


Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 02.08.2021 r. od godz. 8:00 do 05.08.2021 r. do końca dnia.


II. Kto może złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego:


Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”.


O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:


a) zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i
b) ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub
c) zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.


III. Miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:


Wypełnione i kompletne dokumenty o przyznanie wsparcia finansowego (Wniosek wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@tarr.org.pl. Do dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego proszę załączyć także pliki Excel Biznesplanu – cześć finansowa.


Datą złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego jest data wpływu dokumentów na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Uczestnika projektu należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastart@tarr.org.pl bądź kontaktu telefonicznego.


Każdy Uczestnik projektu, po złożeniu dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym wniosku, który będzie jednocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.


UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastart@tarr.org.pl. Proszę oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów, które będzie wysyłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.


Zasady składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostały szczegółowo opisane w §6 (dotacja) i §7 (wsparcie pomostowe) Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.


Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania wsparcia finansowego oraz wzory dokumentów zawiera Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl w zakładce Dokumenty projektowe.


IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:


Procedura odwoławcza przysługuje Uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania wsparcia finansowego (dotacji).


Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Uczestnika projektu pisemnej informacji o wyniku oceny.


Uczestnik ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu oceny (tj. oceny formalnej lub oceny merytorycznej).


Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w §8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.


Informacji dotyczących naboru udziela:


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl


Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl


BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl


Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek


PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 20 00, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl


Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzorami dokumentów.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


21.07.2021

Ogłosiliśmy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) – nr 4/2021


Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:


 • zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i
 • ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub
 • zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 02.08.2021 r. od godz. 8:00 do 05.08.2021 r. do końca dnia.


Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce Nabory do projektu.


Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce Dokumenty projektowe.


14.06.2021

Komunikat do naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 5/DnS/2021 – Listy rankingowe z II etapu rekrutacji


Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę rankingową z II etapu rekrutacji (spotkania z doradcą zawodowym) przeprowadzonego w ramach rundy rekrutacyjnej nr 5/DnS/2021.

Lista rankingowa – podstawowa


01.06.2021

Komunikat do naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 5/DnS/2021 – Lista rankingowa podstawowa i rezerwowa z I etapu rekrutacji


Szanowni Państwo,

Lista rankingowa podstawowa z I etapu rekrutacji

Lista rankingowa rezerwowa z I etapu rekrutacji

Jednocześnie informujemy, iż lista rankingowa podstawowa zawiera jedynie listę Kandydatów, którzy skierowani zostali do II etapu rekrutacji tj. spotkania z doradcą zawodowym.


W ramach rundy rekrutacyjnej nr 5/DnS/2021 wpłynęło 5 formularzy rekrutacyjnych. Do oceny formalnej skierowano 5 formularzy rekrutacyjnych z czego 3 osoby zostały zakwalifikowane na listę rankingową rezerwową. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, do II etapu rekrutacji zostały skierowane 2 osoby.25.05.2021

Komunikat do naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 4/DnS/2021 – Listy rankingowe z II etapu rekrutacji


Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę rankingową z II etapu rekrutacji (spotkania z doradcą zawodowym) przeprowadzonego w ramach rundy rekrutacyjnej nr 4/DnS/2021.

Lista rankingowa – podstawowa


28.04.2021 r.

Gmina Miasto Włocławek ogłasza kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Dotacja na start – Runda rekrutacyjna nr 5/DnS/2021


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkające lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 10.05.2021 r. od godz. 8:00 do 21.05.2021 r. do końca dnia.

Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce NABÓR DO PROJEKTU.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE.


22.04.2021r.

Komunikat do naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 4/DnS/2021 – Lista rankingowa podstawowa i rezerwowa z I etapu rekrutacji


Szanowni Państwo,

Lista rankingowa podstawowa z I etapu rekrutacji

Lista rankingowa rezerwowa z I etapu rekrutacji

Jednocześnie informujemy, iż lista rankingowa podstawowa zawiera jedynie listę Kandydatów, którzy skierowani zostali do II etapu rekrutacji tj. spotkania z doradcą zawodowym.


W ramach rundy rekrutacyjnej nr 4/DnS/2021 wpłynęły 32 formularze rekrutacyjne. Do oceny formalnej skierowano 27 formularzy rekrutacyjnych z czego 2 osoby zostały zakwalifikowane na listę rankingową rezerwową, pozostali Kandydaci zrezygnowali z ubiegania się o uczestnictwo w projekcie. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, do II etapu rekrutacji zostało skierowanych 25 osób.21.04.2021 r.

UWAGA: Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. wnioskowania o przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego


Pragniemy poinformować, iż został zaktualizowany Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz następujące załączniki do Regulaminu:


 • Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe)
 • Załącznik nr 1a – Wzór biznesplanu – cześć opisowa
 • Załącznik nr 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
 • Załącznik nr 4 – Wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe)
 • Załącznik nr 7 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 • Załącznik nr 9 – Wzór umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 • Załącznik nr 10 – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego wydatków w ramach finansowego podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

Aktualne dokumenty znajdują się w zakładce: WNIOSKOWANIE O DOTACJE – DOKUMENTY PROJEKTOWE14.04.2021 r.

Wydłużenie oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych – dotyczy rundy rekrutacyjnej nr 4/DnS/2021


Szanowni Państwo,


Informujemy, iż w związku z realizacją Projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_WR.433.1.082.2020 z dnia 25 marca 2020 r., zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, zgodnie z § 5 ust. 29 pkt. 1) Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników (Aktualizacja z 18.03.2021 r.), wydłużony zostaje termin oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 4/DnS/2021 do dnia 21 kwietnia 2021 r.18.03.2021 r.

UWAGA: Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. rekrutacji


Pragniemy poinformować, iż został zaktualizowany Regulamin projektu i rekrutacji uczestników. Zmianie uległ zapis w §5 ust. 29 pkt. 21) ww. Regulaminu. Rozszerzona została lista przypadków, w których Kandydat znajdujący się na liście rankingowej rezerwowej z I etapu może zostać skierowany na rozmowę z doradcą zawodowym tj. do II etapu rekrutacji.


Aktualny dokument znajduje się w zakładce: REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE.08.03.2021 r.

Spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Gmina Miasto Włocławek zapraszają osoby powyżej 29 roku życia, bezrobotne, bierne zawodowo, zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie.


Termin spotkania:

10.03.2021 r., w godz. 10:00 – 12:00.


Miejsce spotkania:

on-line – MS Teams


Tematyka spotkania:

 • zasady udziału w projekcie „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”;
 • możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.


Link do spotkania zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.04.03.2021 r.

Gmina Miasto Włocławek ogłasza kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Dotacja na start – Runda rekrutacyjna nr 4/DnS/2021


Szanowni Państwo,


Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkające lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 15.03.2021 r. od godz. 8:00 do 26.03.2021 r. do końca dnia.


Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce NABÓR DO PROJEKTU.


Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE.03.03.2021 r.

Potwierdzanie statusu osoby bezrobotnej/biernej zawodowo na rynku pracy w ramach projektu – wymagane dokumenty


Szanowni Państwo,


Pragniemy poinformować, iż w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, od 01.01.2021 r. zmieniły się zasady potwierdzania statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, tj. wprowadzono obowiązek potwierdzania urzędowym dokumentem statusu uczestników na rynku pracy. Z uwagi na powyższe osoby ubiegające się o uczestnictwo w projekcie zobowiązane będą do przedstawienia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które potwierdzi ich status na rynku pracy jako osób bezrobotnych/biernych zawodowo w dniu jego wydania, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy nie jest konieczne przedstawienie niniejszego zaświadczenia, bo właściwym dokumentem może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.


Zaświadczenie uznaje się za ważne przez okres 30 dni od daty jego wydania. Wymagane jest posiadanie aktualnego zaświadczenia z ZUS lub urzędu pracy na moment rekrutacji i pierwszej formy wsparcia w projekcie.


O zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można ubiegać się składając np. wniosek na druku US-7 lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.


Poniżej wzory dokumentów do wykorzystania:
02.03.2021 r.

Webinarium pt. „Własna firma dla niepracujących 30+”


Szanowni Państwo,


Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium na temat wsparcia z funduszy europejskich dla osób, które nie pracują, ukończyły 30 lat i planują założyć własną działalność gospodarczą.


Podczas webinarium zaprezentowany zostanie projekt „Dotacja na start”. Uczestnicząc w spotkaniu dowiesz się jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w projekcie i zakończyć go sukcesem – założeniem własnej firmy.


Bezpłatne webinarium odbędzie się w dniu 8.03.2021 r. w godzinach 10:00 – 11:40.


Organizator:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku
ul. Bechiego 2
tel. 54 235 67 12, 54 235 67 21


Więcej o spotkaniu: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=283


25.02.2021 r.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych – Runda rekrutacyjna nr 3/DnS/2021


Szanowni Państwo,


Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkające lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 15.03.2021 r. od godz. 8:00 do 26.03.2021 r. do końca dnia.


Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce NABÓR DO PROJEKTU.


Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE23.02.2021 r.

UWAGA: Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. rekrutacji


Szanowni Państwo,


Pragniemy poinformować, iż został zaktualizowany Regulamin projektu i rekrutacji uczestników oraz następujące załączniki do Regulaminu:


 • Załącznik nr 1 – Wzór formularza rekrutacyjnego
 • Załącznik nr 1a – Wzór oświadczenia osoby uczącej się
 • Załącznik nr 1b – Wzór oświadczenia osoby o niskich kwalifikacjach
 • Załącznik nr 1c – Klauzula informacyjna RODO
 • Załącznik nr 2 – Wzór karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Aktualne dokumenty znajdują się w zakładce REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE15.02.2021 r.

Komunikat do naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 2/DnS/2020 – Listy rankingowe z II etapu rekrutacji


Szanowni Państwo,


Poniżej publikujemy listę rankingową z II etapu rekrutacji (spotkania z doradcą zawodowym) przeprowadzonego w ramach rundy rekrutacyjnej nr 2/DnS/2020.


Lista rankingowa – podstawowa21.01.2021 r.

Komunikat do naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 2/DnS/2020 – Lista rankingowa z I etapu rekrutacji


Szanowni Państwo,


Lista rankingowa z I etapu rekrutacji


Jednocześnie informujemy, iż lista rankingowa zawiera jedynie listę Kandydatów, którzy skierowani zostali do II etapu rekrutacji tj. spotkania z doradcą zawodowym.


W ramach rundy rekrutacyjnej nr 2/DnS/2020 do Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Toruńskiej 148 we Włocławku wpłynęło 37 formularzy rekrutacyjnych. Do oceny formalnej skierowano 33 formularze rekrutacyjne, pozostałe złożone formularze zostały wycofane l lub Kandydaci rezygnowali z ubiegania się o uczestnictwo w projekcie. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, do II etapu rekrutacji zostały skierowane 32 osoby, 1 z formularzy rekrutacyjnych został odrzucony z powodu nie spełnienia kryterium formalnego (obligatoryjnego).04.12.2020 r.

Zmiana w dokumentacji projektowej dot. rekrutacji


UWAGA!!! Zmieniony został wzór oświadczenia osoby o niskich kwalifikacjach – załącznik nr 1a do Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników. Aktualny dokument znajduje się w zakładce: REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE.03.12.2020 r.

Gmina Miasto Włocławek ogłosiła II nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Dotacja na start – Runda rekrutacyjna nr 2/DnS/2020


Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkających lub uczących się na terenie Gminy Miasta Włocławek (powiat: M. Włocławek).


Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 14.12.2020 r. od godz. 8:00 do 31.12.2020 r. do końca dnia za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl.


Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce NABÓR DO PROJEKTU


Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce: REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE03.12.2020 r.

Spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Gmina Miasto Włocławek zapraszają osoby powyżej 29 roku życia, bezrobotne, bierne zawodowo, zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie.


Termin spotkania:

09.12.2020 r., w godz. 10:00 – 12:00.


Miejsce spotkania:

on-line – MS Teams


Tematyka spotkania:

– zasady udziału w projekcie „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”;

– możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.


Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.


Link do spotkania zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.01.12.2020 r.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła I nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Dotacja na start – Runda rekrutacyjna nr 1/DnS/2020


Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkające lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z powiatów i miast na prawach powiatu: m. Bydgoszcz, m. Toruń, m. Grudziądz, aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, żniński.


Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 14.12.2020 r. od godz. 8:00 do 31.12.2020 r. do końca dnia.


Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz dokumentacją, która znajduje się na stronie : https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/dotacja-na-start-wsparcie-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/

O PROJEKCIE

Projekt realizowany jest w partnerstwie na podstawie zawartej umowy partnerstwa, której stronami są:


 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider projektu)
 • Gmina Miasto Włocławek (Partner projektu).

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy i zwiększenie zdolności do samozatrudnienia 180 osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.


Grupa docelowa

Osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin), bezrobotne i bierne zawodowo mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:


 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie w projekcie nie będzie udzielane osobom, które:


 • posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Działania projektu:

1. Rekrutacja z udziałem doradcy zawodowego


Rekrutacja uczestników do projektu obejmuje cały obszar woj. kujawsko – pomorskiego/poszczególne powiaty i miasta na prawach powiatów w województwie.


2. Działania szkoleniowo-doradcze, na które składają się:


 • Wsparcie szkoleniowe – 40 godzin szkolenia/grupę (15 grup) z zakresu przedsiębiorczości (m.in. formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, formy rozliczeń z ZUS i US, podstawy rachunkowości, podstawy sporządzania biznes planu, prawo cywilne w działalności gospodpodarczej, zarządzanie przedsiębiorstwem, autoprezentacja firmy i marketing, komunikacja i negocjacje w biznesie).
 • Doradztwo indywidualne czyli pracę indywidualnego doradcy z uczestnikiem projektu, nad opracowaniem Biznes Planu oraz prognozy finansowej (2 h/osobę).

3. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej


 • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla 150 osób) – wsparcie w wysokości 23 050,00 zł (stawka jednostkowa).
 • Wsparcie pomostowe – wsparcie przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania dotacji przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach projektu zapewnia się wsparcie pomostowe (dla ok. 100 osób) w wysokości średnio 980 zł/m-c przez okres pierwszych 6 m-cy i przedłużone wsparcie pomostowe (dla ok. 50 osób) na kolejne 3 m-ce w wysokości średnio 920,24 zł/m-c.

W efekcie działań projektowych wsparciem szkoleniowo-doradczym zostanie objętych 180 osób dorosłych, w tym co najmniej 50 osób z terenu Gminy Miasta Włocławek. 150 osób pozostających bez pracy utworzy dla siebie miejsce pracy w postaci podjęcia działalności gospodarczej.


Wartość projektu

5 231 147,60 PLN


Wkład Unii Europejskiej

5 142 465,22 PLN


Okres realizacji projektu

01.07.2020 r.-31.03.2022 r.


KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu:


BIURO PROJEKTU

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167, pok. 244
87-100 Toruń


tel. 56 699 54 77

e-mail: e-mail:dotacjanastart@tarr.org.pl


PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU:

Gmina Miasto Włocławek
Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości
Toruńska 148
87-800 Włocławek


tel: 54 423 20 00

e-mail: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl


RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż:


1. Administratorem danych osobowych osób zwracających się o udzielenie informacji w związku z realizacją projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167;


2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu 56 699 55 00 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: iodo@tarr.org.pl;


3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i udzielenia informacji w związku z inicjatywą osoby – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora;


4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych i podmioty zaangażowane w nawiązanie kontaktu i udzielenie informacji, np. usługi IT i cloud doradcze, kurierskie, pocztowe tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych;


5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”;


6. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych;


7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i udzielenia informacji.


NABÓR DO PROJEKTU
LOGOTYPY PROJEKTU UE

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
(przedłużone wsparcie pomostowe)
nr 1/2022 z dnia 04.05.2022 r.

(dla Uczestników projektu którzy do dnia 30.04.2022r. złożyli rozliczenie ostatniej transzy finansowego podstawowego wsparcia pomostowego i w terminie do 30.04.2022r. otrzymali wiadomość mailową o akceptacji przesłanej dokumentacji i wypłacie wsparcia)

w ramach projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia  w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (przedłużone wsparcie pomostowe).

I. Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 11.05.2022 r. od godz. 8:00 do 13.05.2022 r. do końca dnia.

II. Kto może złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego:

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie w postaci przedłużonego wsparcia pomostowego jest przeznaczone jedynie dla uczestników Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”, którzy podpisali umowy o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego).

Przedłużone wsparcie pomostowe jest przewidziane na kolejne 3 miesiące (po pierwszych 6 miesiącach objęcia wsparciem pomostowym podstawowym), w wysokości nie wyższej niż 920,24 zł.

Przedłużone wsparcie pomostowe może być przyznane jedynie w uzasadnionych przypadkach, np.:
Uczestnikom projektu, którzy wykażą, iż prowadzą działalność gospodarczą wymagającą w początkowym okresie działalności większych nakładów finansowych w stosunku do osiąganych przychodów lub gdy wystąpiły inne okoliczności, które nie mogły zostać przewidziane na etapie tworzenia biznesplanu (pod uwagę będą brane, np. rodzaj prowadzonej działalności, podatność na zjawisko sezonowości, sytuacja finansowa prowadzonej działalności gospodarczej).

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

– podpisali umowy o przyznanie wsparcia finansowego (w tym dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego),

– otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

– rozliczyli do dnia 30.04.2022r. podstawowe wsparcie pomostowe, które zostało im przyznane na okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (tj. złożyli do dnia 30.04.2022r. rozliczenie ostatniej transzy finansowego podstawowego wsparcia pomostowego i w terminie do 30.04.2022r. otrzymali wiadomość mailową informującą o akceptacji przesłanej dokumentacji i wypłacie wsparcia).

III. Miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wypełnione i kompletne dokumenty o przyznanie wsparcia finansowego (Wniosek wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@tarr.org.pl.

Datą złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego jest data wpływu dokumentów na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Uczestnika projektu należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastart@tarr.org.pl   bądź kontaktu telefonicznego.

Każdy Uczestnik projektu, po złożeniu dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym wniosku, który będzie jedocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.

UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastart@tarr.org.pl. Proszę oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów, które będzie wysyłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.

Zasady składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostały szczegółowo opisane w §7 (wsparcie pomostowe) Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania wsparcia finansowego oraz wzory dokumentów zawiera Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl w zakładce Dokumenty projektowe

________________________________________________________

Informacji dotyczących naboru udziela:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl

Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl

BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl

Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 20 00, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzorami dokumentów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) nr 8/2021 z dnia 16.12.2021 r.
(dotyczy Uczestników projektu z terenu woj. kujawsko-pomorskiego)
w ramach projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe).


I. Termin składania Formularzy rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w okresie od 28.12.2021 r. od godz. 8:00 do 30.12.2021 r. do końca dnia.


II. Kto może złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego:

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”.


O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:


a) zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i

b) ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub

c) zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

III. Miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wypełnione i kompletne dokumenty o przyznanie wsparcia finansowego (Wniosek wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@tarr.org.pl. Do dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego proszę załączyć także pliki Excel Biznesplanu – część finansowa.


Datą złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego jest data wpływu dokumentów na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Uczestnika projektu należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastart@tarr.org.pl bądź kontaktu telefonicznego.


Każdy Uczestnik projektu, po złożeniu dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym wniosku, który będzie jednocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.


UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastart@tarr.org.pl. Proszę oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów, które będzie wysyłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.


Zasady składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostały szczegółowo opisane w §6 (dotacja) i §7 (wsparcie pomostowe) Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.


Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania wsparcia finansowego oraz wzory dokumentów zawiera Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl w zakładce Dokumenty projektowe


IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania wsparcia finansowego (dotacji).


Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Uczestnika projektu pisemnej informacji o wyniku oceny.


Uczestnik ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu oceny (tj. oceny formalnej lub oceny merytorycznej).


Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w §8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.


Informacji dotyczących naboru udziela:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl


Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl


BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl


Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek


PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 20 00, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl


Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzorami dokumentów.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) nr 7/2021 z dnia 29.11.2021 r.
(dotyczy Uczestników projektu z terenu woj. kujawsko-pomorskiego)
w ramach projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe).


I. Termin składania Formularzy rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w okresie 06.12.2021 r. od godz. 8:00 do 08.12.2021 r. do końca dnia.


II. Kto może złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego:

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”.


O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:


a) zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i

b) ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub

c) zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

III. Miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wypełnione i kompletne dokumenty o przyznanie wsparcia finansowego (Wniosek wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@tarr.org.pl. Do dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego proszę załączyć także pliki Excel Biznesplanu – część finansowa.


Datą złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego jest data wpływu dokumentów na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Uczestnika projektu należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastart@tarr.org.pl bądź kontaktu telefonicznego.


Każdy Uczestnik projektu, po złożeniu dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym wniosku, który będzie jednocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.


UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastart@tarr.org.pl. Proszę oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów, które będzie wysyłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.


Zasady składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostały szczegółowo opisane w §6 (dotacja) i §7 (wsparcie pomostowe) Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.


Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania wsparcia finansowego oraz wzory dokumentów zawiera Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl w zakładce Dokumenty projektowe


IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania wsparcia finansowego (dotacji).


Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Uczestnika projektu pisemnej informacji o wyniku oceny.


Uczestnik ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu oceny (tj. oceny formalnej lub oceny merytorycznej).


Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w §8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.


Informacji dotyczących naboru udziela:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl


Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl


BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl


Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek


PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 20 00, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl


Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzorami dokumentów.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) nr 6/2021 z dnia 03.11.2021 r.
(dotyczy Uczestników projektu z terenu woj. kujawsko-pomorskiego)
w ramach projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe).


I. Termin składania Formularzy rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w okresie od 16.11.2021 r. od godz. 8:00 do 19.11.2021 r. do końca dnia.


II. Kto może złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego:

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”.


O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:


a) zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i

b) ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub

c) zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

III. Miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wypełnione i kompletne dokumenty o przyznanie wsparcia finansowego (Wniosek wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@tarr.org.pl. Do dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego proszę załączyć także pliki Excel Biznesplanu – cześć finansowa.


Datą złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego jest data wpływu dokumentów na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Uczestnika projektu należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastart@tarr.org.pl bądź kontaktu telefonicznego.


Każdy Uczestnik projektu, po złożeniu dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym wniosku, który będzie jednocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.


UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastart@tarr.org.pl. Proszę oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów, które będzie wysyłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.


Zasady składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostały szczegółowo opisane w §6 (dotacja) i §7 (wsparcie pomostowe) Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.


Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania wsparcia finansowego oraz wzory dokumentów zawiera Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl w zakładce Dokumenty projektowe


IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania wsparcia finansowego (dotacji).


Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Uczestnika projektu pisemnej informacji o wyniku oceny.


Uczestnik ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu oceny (tj. oceny formalnej lub oceny merytorycznej).


Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w §8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.


Informacji dotyczących naboru udziela:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl


Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl


BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl


Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek


PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 20 00, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl


Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzorami dokumentów.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) nr 5/2021 z dnia 30.09.2021 r.
(dotyczy Uczestników projektu z terenu woj. kujawsko-pomorskiego)
w ramach projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe).


I. Termin składania Formularzy rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w okresie od 08.10.2021 r. od godz. 8:00 do 13.10.2021 r. do końca dnia.


II. Kto może złożyć Formularz rekrutacyjny (grupa docelowa):

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”.


O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:


a) zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i

b) ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub

c) zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

III. Miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wypełnione i kompletne dokumenty o przyznanie wsparcia finansowego (Wniosek wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@tarr.org.pl. Do dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego proszę załączyć także pliki Excel Biznesplanu – cześć finansowa.


Datą złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego jest data wpływu dokumentów na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Uczestnika projektu należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastart@tarr.org.pl bądź kontaktu telefonicznego.


Każdy Uczestnik projektu, po złożeniu dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym wniosku, który będzie jednocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.


UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastart@tarr.org.pl. Proszę oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów, które będzie wysyłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.


Zasady składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostały szczegółowo opisane w §6 (dotacja) i §7 (wsparcie pomostowe) Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.


Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania wsparcia finansowego oraz wzory dokumentów zawiera Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl w zakładce Dokumenty projektowe


IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania wsparcia finansowego (dotacji).


Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Uczestnika projektu pisemnej informacji o wyniku oceny.


Uczestnik ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu oceny (tj. oceny formalnej lub oceny merytorycznej).


Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w §8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.


Informacji dotyczących naboru udziela:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl


Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl


BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl


Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek


PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 20 00, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl


Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzorami dokumentów.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
OGŁOSZENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W RAMACH RUNDY REKRUTACYJNEJ NR 5/DnS/2021 z dnia 28.04.2021 r. do projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie


Gmina Miasto Włocławek informuje o możliwości składania formularzy rekrutacyjnych.


I. Termin składania Formularzy rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w okresie od 10.05.2021 r. od godz. 8:00 do 21.05.2021 r. do końca dnia.


II. Kto może złożyć Formularz rekrutacyjny (grupa docelowa):

Do udziału w projekcie uprawnia się osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin), bezrobotne i bierne zawodowo, mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:


a) osoby powyżej 50 roku życia,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach

z terenu Gminy Miasta Włocławek (powiat: m. Włocławek)


III. Korzyści z udziału w projekcie:

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają kompleksowe wsparcie obejmujące:


 • udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości,
 • pomoc ekspertów w opracowaniu biznesplanu przedsięwzięcia,
 • stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
  1. dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 23 050,00 zł;
  2. finansowe wsparcie pomostowe w kwocie nie wyższej niż 980,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w ramach podstawowego wsparcia pomostowego i przez kolejne 3 miesiące w wysokości nie wyższej niż 920,24 zł w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego z przeznaczeniem na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Kandydatom, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo–doradczym i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną. Kandydat ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I – oceny formalnej i etapu II – spotkanie z doradcą zawodowym).


Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kandydata pisemnej informacji o wynikach oceny.


Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w § 6 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.


V. Miejsce i sposób składania formularzy rekrutacyjnych:

Wypełnione i kompletne dokumenty rekrutacyjne (Formularz wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl.


Decyduje data i godzina wpływu dokumentów rekrutacyjnych na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.


Gmina Miasto Włocławek nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl bądź kontaktu telefonicznego.


Każdy Kandydat, po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym formularza, który będzie jednocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.


UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl. Proszę oczekiwać potwierdzenia złożenia dokumentów, które będzie wysłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rekrutacyjnym.


Zasady składania formularzy rekrutacyjnych zostały szczegółowo opisane w §5 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.


VI. Informacje na temat rundy rekrutacyjnej:

W ramach rundy rekrutacyjnej nr 5/DnS/2021 do udziału w projekcie (etapu szkoleniowo-doradczego) zostanie zakwalifikowanych min. 1 osoba.


Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz zasady zakwalifikowania Kandydatów do projektu zawiera Regulamin projektu i rekrutacji uczestników, dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek: http://www.wloclawek.pl i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości: http://www.inkubator.wloclawek.pl.


Informacji dotyczących naboru udzielają:

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel.: 54 423 20 00, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl


Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz wzorami dokumentów rekrutacyjnych.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
OGŁOSZENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W RAMACH RUNDY REKRUTACYJNEJ NR 4/DnS/2021 z dnia 04.03.2021 r. do projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie


Gmina Miasto Włocławek informuje o możliwości składania formularzy rekrutacyjnych.


I. Termin składania Formularzy rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w okresie od 15.03.2021 r. od godz. 8:00 do 26.03.2021 r. do końca dnia.


II. Kto może złożyć Formularz rekrutacyjny (grupa docelowa):

Do udziału w projekcie uprawnia się osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin), bezrobotne i bierne zawodowo, mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:


a) osoby powyżej 50 roku życia,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach


z terenu Gminy Miasta Włocławek (powiat: m. Włocławek)


III. Korzyści z udziału w projekcie:

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają kompleksowe wsparcie obejmujące:


 • udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości,
 • pomoc ekspertów w opracowaniu biznesplanu przedsięwzięcia,
 • stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
  • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 23 050,00 zł;
  • finansowe wsparcie pomostowe w kwocie nie wyższej niż 980,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w ramach podstawowego wsparcia pomostowego i przez kolejne 3 miesiące w wysokości nie wyższej niż 920,24 zł w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego z przeznaczeniem na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Kandydatom, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo–doradczym i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną. Kandydat ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I – oceny formalnej i etapu II – spotkanie z doradcą zawodowym).


Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kandydata pisemnej informacji o wynikach oceny.


Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w § 6 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.


V. Miejsce i sposób składania formularzy rekrutacyjnych:

Wypełnione i kompletne dokumenty rekrutacyjne (Formularz wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl.


Decyduje data i godzina wpływu dokumentów rekrutacyjnych na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.


Gmina Miasto Włocławek nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl bądź kontaktu telefonicznego.


Każdy Kandydat, po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym formularza, który będzie jednocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.


UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl. Proszę oczekiwać potwierdzenia złożenia dokumentów, które będzie wysłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rekrutacyjnym.


Zasady składania formularzy rekrutacyjnych zostały szczegółowo opisane w §5 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.


VI. Informacje na temat rundy rekrutacyjnej:

W ramach rundy rekrutacyjnej nr 4/DnS/2021 do udziału w projekcie (etapu szkoleniowo-doradczego) zostanie zakwalifikowanych min. 21 osób.


Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz zasady zakwalifikowania Kandydatów do projektu zawiera Regulamin projektu i rekrutacji uczestników, dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek: www.wloclawek.pl i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości: www.inkubator.wloclawek.pl.


Informacji dotyczących naboru udzielają:

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel.: 54 423 20 00, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl


BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl


Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz wzorami dokumentów rekrutacyjnych.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
OGŁOSZENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W RAMACH RUNDY REKRUTACYJNEJ NR 2/DnS/2020 z dnia 03.12.2020 r. do projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie


Gmina Miasto Włocławek informuje o możliwości składania formularzy rekrutacyjnych.


I. Termin składania Formularzy rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w okresie od 14.12.2020 r. od godz. 8:00 do 31.12.2020 r. do końca dnia.


II. Kto może złożyć Formularz rekrutacyjny (grupa docelowa):

Do udziału w projekcie uprawnia się osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin), bezrobotne i bierne zawodowo, mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:


a) osoby powyżej 50 roku życia,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach


z terenu Gminy Miasta Włocławek (powiat: m. Włocławek)


III. Korzyści z udziału w projekcie:

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają kompleksowe wsparcie obejmujące:


 • indywidulane doradztwo zawodowe na etapie rekrutacji,
 • udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości,
 • pomoc ekspertów w opracowaniu biznesplanu przedsięwzięcia,
 • stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
  • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 23 050,00 zł;
  • finansowe wsparcie pomostowe w kwocie nie wyższej niż 980,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w ramach podstawowego wsparcia pomostowego i przez kolejne 3 miesiące w wysokości nie wyższej niż 920,24 zł w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego z przeznaczeniem na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Kandydatom, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo–doradczym i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną. Kandydat ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I – oceny formalnej i etapu II – spotkanie z doradcą zawodowym).


Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kandydata pisemnej informacji o wynikach oceny.


Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w paragrafie 6 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.


V. Miejsce i sposób składania formularzy rekrutacyjnych:

Wypełnione i kompletne dokumenty rekrutacyjne (Formularz wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl.


Decyduje data i godzina wpływu dokumentów rekrutacyjnych na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.


Gmina Miasto Włocławek nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl bądź kontaktu telefonicznego.

Zasady składania formularzy rekrutacyjnych zostały szczegółowo opisane w §5 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.


VI. Informacje na temat rundy rekrutacyjnej:

W ramach rundy rekrutacyjnej nr 2/DnS/2020 do udziału w projekcie (etapu szkoleniowo-doradczego) zakwalifikowanych zostanie 50 osób.


Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz zasady zakwalifikowania Kandydatów do projektu zawiera Regulamin projektu i rekrutacji uczestników, dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek: www.wloclawek.pl i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości: www.inkubator.wloclawek.pl.

REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE


Informacji dotyczących naboru udzielają:

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel.: 54 423 20 00, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl


BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl


Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz wzorami dokumentów rekrutacyjnych.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE
REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW z dnia 18.03

Załączniki do Regulaminu:
ARCHIWUM DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH – REKRUTACJA

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW aktualizacja 23.02.2021

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW


WNIOSKOWANIE O DOTACJĘ – DOKUMENTY PROJEKTOWE
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 21.04.2021

Załączniki do Regulaminu:
ARCHIWUM DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH – WNIOSKOWANIE O DOTACJE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załączniki do Regulaminu: