Dotacja Na Start

Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim

logo dotacja na start

Projekt „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

AKTUALNOŚCI
01.06.2021

Komunikat do naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 5/DnS/2021 – Lista rankingowa podstawowa i rezerwowa z I etapu rekrutacji


Szanowni Państwo,

Lista rankingowa podstawowa z I etapu rekrutacji

Lista rankingowa rezerwowa z I etapu rekrutacji

Jednocześnie informujemy, iż lista rankingowa podstawowa zawiera jedynie listę Kandydatów, którzy skierowani zostali do II etapu rekrutacji tj. spotkania z doradcą zawodowym.


W ramach rundy rekrutacyjnej nr 5/DnS/2021 wpłynęło 5 formularzy rekrutacyjnych. Do oceny formalnej skierowano 5 formularzy rekrutacyjnych z czego 3 osoby zostały zakwalifikowane na listę rankingową rezerwową. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, do II etapu rekrutacji zostały skierowane 2 osoby.25.05.2021

Komunikat do naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 4/DnS/2021 – Listy rankingowe z II etapu rekrutacji


Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę rankingową z II etapu rekrutacji (spotkania z doradcą zawodowym) przeprowadzonego w ramach rundy rekrutacyjnej nr 4/DnS/2021.

Lista rankingowa – podstawowa


28.04.2021 r.

Gmina Miasto Włocławek ogłasza kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Dotacja na start – Runda rekrutacyjna nr 5/DnS/2021


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkające lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 10.05.2021 r. od godz. 8:00 do 21.05.2021 r. do końca dnia.

Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce NABÓR DO PROJEKTU.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE.


22.04.2021r.

Komunikat do naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 4/DnS/2021 – Lista rankingowa podstawowa i rezerwowa z I etapu rekrutacji


Szanowni Państwo,

Lista rankingowa podstawowa z I etapu rekrutacji

Lista rankingowa rezerwowa z I etapu rekrutacji

Jednocześnie informujemy, iż lista rankingowa podstawowa zawiera jedynie listę Kandydatów, którzy skierowani zostali do II etapu rekrutacji tj. spotkania z doradcą zawodowym.


W ramach rundy rekrutacyjnej nr 4/DnS/2021 wpłynęły 32 formularze rekrutacyjne. Do oceny formalnej skierowano 27 formularzy rekrutacyjnych z czego 2 osoby zostały zakwalifikowane na listę rankingową rezerwową, pozostali Kandydaci zrezygnowali z ubiegania się o uczestnictwo w projekcie. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, do II etapu rekrutacji zostało skierowanych 25 osób.21.04.2021 r.

UWAGA: Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. wnioskowania o przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego


Pragniemy poinformować, iż został zaktualizowany Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz następujące załączniki do Regulaminu:


 • Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe)
 • Załącznik nr 1a – Wzór biznesplanu – cześć opisowa
 • Załącznik nr 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
 • Załącznik nr 4 – Wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe)
 • Załącznik nr 7 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 • Załącznik nr 9 – Wzór umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 • Załącznik nr 10 – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego wydatków w ramach finansowego podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

Aktualne dokumenty znajdują się w zakładce: WNIOSKOWANIE O DOTACJE – DOKUMENTY PROJEKTOWE14.04.2021 r.

Wydłużenie oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych – dotyczy rundy rekrutacyjnej nr 4/DnS/2021


Szanowni Państwo,


Informujemy, iż w związku z realizacją Projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_WR.433.1.082.2020 z dnia 25 marca 2020 r., zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, zgodnie z § 5 ust. 29 pkt. 1) Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników (Aktualizacja z 18.03.2021 r.), wydłużony zostaje termin oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 4/DnS/2021 do dnia 21 kwietnia 2021 r.18.03.2021 r.

UWAGA: Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. rekrutacji


Pragniemy poinformować, iż został zaktualizowany Regulamin projektu i rekrutacji uczestników. Zmianie uległ zapis w §5 ust. 29 pkt. 21) ww. Regulaminu. Rozszerzona została lista przypadków, w których Kandydat znajdujący się na liście rankingowej rezerwowej z I etapu może zostać skierowany na rozmowę z doradcą zawodowym tj. do II etapu rekrutacji.


Aktualny dokument znajduje się w zakładce: REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE.08.03.2021 r.

Spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Gmina Miasto Włocławek zapraszają osoby powyżej 29 roku życia, bezrobotne, bierne zawodowo, zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie.


Termin spotkania:

10.03.2021 r., w godz. 10:00 – 12:00.


Miejsce spotkania:

on-line – MS Teams


Tematyka spotkania:

 • zasady udziału w projekcie „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”;
 • możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.


Link do spotkania zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.04.03.2021 r.

Gmina Miasto Włocławek ogłasza kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Dotacja na start – Runda rekrutacyjna nr 4/DnS/2021


Szanowni Państwo,


Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkające lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 15.03.2021 r. od godz. 8:00 do 26.03.2021 r. do końca dnia.


Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce NABÓR DO PROJEKTU.


Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE.03.03.2021 r.

Potwierdzanie statusu osoby bezrobotnej/biernej zawodowo na rynku pracy w ramach projektu – wymagane dokumenty


Szanowni Państwo,


Pragniemy poinformować, iż w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, od 01.01.2021 r. zmieniły się zasady potwierdzania statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, tj. wprowadzono obowiązek potwierdzania urzędowym dokumentem statusu uczestników na rynku pracy. Z uwagi na powyższe osoby ubiegające się o uczestnictwo w projekcie zobowiązane będą do przedstawienia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które potwierdzi ich status na rynku pracy jako osób bezrobotnych/biernych zawodowo w dniu jego wydania, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy nie jest konieczne przedstawienie niniejszego zaświadczenia, bo właściwym dokumentem może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.


Zaświadczenie uznaje się za ważne przez okres 30 dni od daty jego wydania. Wymagane jest posiadanie aktualnego zaświadczenia z ZUS lub urzędu pracy na moment rekrutacji i pierwszej formy wsparcia w projekcie.


O zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można ubiegać się składając np. wniosek na druku US-7 lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.


Poniżej wzory dokumentów do wykorzystania:
02.03.2021 r.

Webinarium pt. „Własna firma dla niepracujących 30+”


Szanowni Państwo,


Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium na temat wsparcia z funduszy europejskich dla osób, które nie pracują, ukończyły 30 lat i planują założyć własną działalność gospodarczą.


Podczas webinarium zaprezentowany zostanie projekt „Dotacja na start”. Uczestnicząc w spotkaniu dowiesz się jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w projekcie i zakończyć go sukcesem – założeniem własnej firmy.


Bezpłatne webinarium odbędzie się w dniu 8.03.2021 r. w godzinach 10:00 – 11:40.


Organizator:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku
ul. Bechiego 2
tel. 54 235 67 12, 54 235 67 21


Więcej o spotkaniu: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=283


25.02.2021 r.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych – Runda rekrutacyjna nr 3/DnS/2021


Szanowni Państwo,


Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkające lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 15.03.2021 r. od godz. 8:00 do 26.03.2021 r. do końca dnia.


Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce NABÓR DO PROJEKTU.


Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE23.02.2021 r.

UWAGA: Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. rekrutacji


Szanowni Państwo,


Pragniemy poinformować, iż został zaktualizowany Regulamin projektu i rekrutacji uczestników oraz następujące załączniki do Regulaminu:


 • Załącznik nr 1 – Wzór formularza rekrutacyjnego
 • Załącznik nr 1a – Wzór oświadczenia osoby uczącej się
 • Załącznik nr 1b – Wzór oświadczenia osoby o niskich kwalifikacjach
 • Załącznik nr 1c – Klauzula informacyjna RODO
 • Załącznik nr 2 – Wzór karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Aktualne dokumenty znajdują się w zakładce REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE15.02.2021 r.

Komunikat do naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 2/DnS/2020 – Listy rankingowe z II etapu rekrutacji


Szanowni Państwo,


Poniżej publikujemy listę rankingową z II etapu rekrutacji (spotkania z doradcą zawodowym) przeprowadzonego w ramach rundy rekrutacyjnej nr 2/DnS/2020.


Lista rankingowa – podstawowa21.01.2021 r.

Komunikat do naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 2/DnS/2020 – Lista rankingowa z I etapu rekrutacji


Szanowni Państwo,


Lista rankingowa z I etapu rekrutacji


Jednocześnie informujemy, iż lista rankingowa zawiera jedynie listę Kandydatów, którzy skierowani zostali do II etapu rekrutacji tj. spotkania z doradcą zawodowym.


W ramach rundy rekrutacyjnej nr 2/DnS/2020 do Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Toruńskiej 148 we Włocławku wpłynęło 37 formularzy rekrutacyjnych. Do oceny formalnej skierowano 33 formularze rekrutacyjne, pozostałe złożone formularze zostały wycofane l lub Kandydaci rezygnowali z ubiegania się o uczestnictwo w projekcie. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, do II etapu rekrutacji zostały skierowane 32 osoby, 1 z formularzy rekrutacyjnych został odrzucony z powodu nie spełnienia kryterium formalnego (obligatoryjnego).04.12.2020 r.

Zmiana w dokumentacji projektowej dot. rekrutacji


UWAGA!!! Zmieniony został wzór oświadczenia osoby o niskich kwalifikacjach – załącznik nr 1a do Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników. Aktualny dokument znajduje się w zakładce: REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE.03.12.2020 r.

Gmina Miasto Włocławek ogłosiła II nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Dotacja na start – Runda rekrutacyjna nr 2/DnS/2020


Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkających lub uczących się na terenie Gminy Miasta Włocławek (powiat: M. Włocławek).


Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 14.12.2020 r. od godz. 8:00 do 31.12.2020 r. do końca dnia za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl.


Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce NABÓR DO PROJEKTU


Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce: REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE03.12.2020 r.

Spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Gmina Miasto Włocławek zapraszają osoby powyżej 29 roku życia, bezrobotne, bierne zawodowo, zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie.


Termin spotkania:

09.12.2020 r., w godz. 10:00 – 12:00.


Miejsce spotkania:

on-line – MS Teams


Tematyka spotkania:

– zasady udziału w projekcie „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”;

– możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.


Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.


Link do spotkania zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.01.12.2020 r.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła I nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Dotacja na start – Runda rekrutacyjna nr 1/DnS/2020


Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkające lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z powiatów i miast na prawach powiatu: m. Bydgoszcz, m. Toruń, m. Grudziądz, aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, żniński.


Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 14.12.2020 r. od godz. 8:00 do 31.12.2020 r. do końca dnia.


Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz dokumentacją, która znajduje się na stronie : https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/dotacja-na-start-wsparcie-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/

O PROJEKCIE

Projekt realizowany jest w partnerstwie na podstawie zawartej umowy partnerstwa, której stronami są:


 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider projektu)
 • Gmina Miasto Włocławek (Partner projektu).

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy i zwiększenie zdolności do samozatrudnienia 180 osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.


Grupa docelowa

Osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin), bezrobotne i bierne zawodowo mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:


 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie w projekcie nie będzie udzielane osobom, które:


 • posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Działania projektu:

1. Rekrutacja z udziałem doradcy zawodowego


Rekrutacja uczestników do projektu obejmuje cały obszar woj. kujawsko – pomorskiego/poszczególne powiaty i miasta na prawach powiatów w województwie.


2. Działania szkoleniowo-doradcze, na które składają się:


 • Wsparcie szkoleniowe – 40 godzin szkolenia/grupę (15 grup) z zakresu przedsiębiorczości (m.in. formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, formy rozliczeń z ZUS i US, podstawy rachunkowości, podstawy sporządzania biznes planu, prawo cywilne w działalności gospodpodarczej, zarządzanie przedsiębiorstwem, autoprezentacja firmy i marketing, komunikacja i negocjacje w biznesie).
 • Doradztwo indywidualne czyli pracę indywidualnego doradcy z uczestnikiem projektu, nad opracowaniem Biznes Planu oraz prognozy finansowej (2 h/osobę).

3. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej


 • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla 150 osób) – wsparcie w wysokości 23 050,00 zł (stawka jednostkowa).
 • Wsparcie pomostowe – wsparcie przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania dotacji przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach projektu zapewnia się wsparcie pomostowe (dla ok. 100 osób) w wysokości średnio 980 zł/m-c przez okres pierwszych 6 m-cy i przedłużone wsparcie pomostowe (dla ok. 50 osób) na kolejne 3 m-ce w wysokości średnio 920,24 zł/m-c.

W efekcie działań projektowych wsparciem szkoleniowo-doradczym zostanie objętych 180 osób dorosłych, w tym co najmniej 50 osób z terenu Gminy Miasta Włocławek. 150 osób pozostających bez pracy utworzy dla siebie miejsce pracy w postaci podjęcia działalności gospodarczej.


Wartość projektu

5 231 147,60 PLN


Wkład Unii Europejskiej

5 142 465,22 PLN


Okres realizacji projektu

01.07.2020 r.-31.03.2022 r.


KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu:


BIURO PROJEKTU

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167, pok. 244
87-100 Toruń


tel. 56 699 54 77

e-mail: e-mail:dotacjanastart@tarr.org.pl


PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU:

Gmina Miasto Włocławek
Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości
Toruńska 148
87-800 Włocławek


tel: 54 423 20 00

e-mail: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl


RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż:


1. Administratorem danych osobowych osób zwracających się o udzielenie informacji w związku z realizacją projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167;


2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu 56 699 55 00 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: iodo@tarr.org.pl;


3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i udzielenia informacji w związku z inicjatywą osoby – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora;


4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych i podmioty zaangażowane w nawiązanie kontaktu i udzielenie informacji, np. usługi IT i cloud doradcze, kurierskie, pocztowe tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych;


5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”;


6. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych;


7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i udzielenia informacji.


NABÓR DO PROJEKTU
LOGOTYPY PROJEKTU UE
OGŁOSZENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W RAMACH RUNDY REKRUTACYJNEJ NR 5/DnS/2021 z dnia 28.04.2021 r. do projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie


Gmina Miasto Włocławek informuje o możliwości składania formularzy rekrutacyjnych.


I. Termin składania Formularzy rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w okresie od 10.05.2021 r. od godz. 8:00 do 21.05.2021 r. do końca dnia.


II. Kto może złożyć Formularz rekrutacyjny (grupa docelowa):

Do udziału w projekcie uprawnia się osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin), bezrobotne i bierne zawodowo, mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:


a) osoby powyżej 50 roku życia,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach

z terenu Gminy Miasta Włocławek (powiat: m. Włocławek)


III. Korzyści z udziału w projekcie:

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają kompleksowe wsparcie obejmujące:


 • udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości,
 • pomoc ekspertów w opracowaniu biznesplanu przedsięwzięcia,
 • stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
  1. dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 23 050,00 zł;
  2. finansowe wsparcie pomostowe w kwocie nie wyższej niż 980,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w ramach podstawowego wsparcia pomostowego i przez kolejne 3 miesiące w wysokości nie wyższej niż 920,24 zł w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego z przeznaczeniem na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Kandydatom, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo–doradczym i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną. Kandydat ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I – oceny formalnej i etapu II – spotkanie z doradcą zawodowym).


Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kandydata pisemnej informacji o wynikach oceny.


Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w § 6 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.


V. Miejsce i sposób składania formularzy rekrutacyjnych:

Wypełnione i kompletne dokumenty rekrutacyjne (Formularz wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl.


Decyduje data i godzina wpływu dokumentów rekrutacyjnych na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.


Gmina Miasto Włocławek nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl bądź kontaktu telefonicznego.


Każdy Kandydat, po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym formularza, który będzie jednocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.


UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl. Proszę oczekiwać potwierdzenia złożenia dokumentów, które będzie wysłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rekrutacyjnym.


Zasady składania formularzy rekrutacyjnych zostały szczegółowo opisane w §5 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.


VI. Informacje na temat rundy rekrutacyjnej:

W ramach rundy rekrutacyjnej nr 5/DnS/2021 do udziału w projekcie (etapu szkoleniowo-doradczego) zostanie zakwalifikowanych min. 1 osoba.


Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz zasady zakwalifikowania Kandydatów do projektu zawiera Regulamin projektu i rekrutacji uczestników, dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek: http://www.wloclawek.pl i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości: http://www.inkubator.wloclawek.pl.


Informacji dotyczących naboru udzielają:

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel.: 54 423 20 00, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl


Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz wzorami dokumentów rekrutacyjnych.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
OGŁOSZENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W RAMACH RUNDY REKRUTACYJNEJ NR 4/DnS/2021 z dnia 04.03.2021 r. do projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie


Gmina Miasto Włocławek informuje o możliwości składania formularzy rekrutacyjnych.


I. Termin składania Formularzy rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w okresie od 15.03.2021 r. od godz. 8:00 do 26.03.2021 r. do końca dnia.


II. Kto może złożyć Formularz rekrutacyjny (grupa docelowa):

Do udziału w projekcie uprawnia się osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin), bezrobotne i bierne zawodowo, mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:


a) osoby powyżej 50 roku życia,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach


z terenu Gminy Miasta Włocławek (powiat: m. Włocławek)


III. Korzyści z udziału w projekcie:

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają kompleksowe wsparcie obejmujące:


 • udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości,
 • pomoc ekspertów w opracowaniu biznesplanu przedsięwzięcia,
 • stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
  • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 23 050,00 zł;
  • finansowe wsparcie pomostowe w kwocie nie wyższej niż 980,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w ramach podstawowego wsparcia pomostowego i przez kolejne 3 miesiące w wysokości nie wyższej niż 920,24 zł w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego z przeznaczeniem na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Kandydatom, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo–doradczym i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną. Kandydat ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I – oceny formalnej i etapu II – spotkanie z doradcą zawodowym).


Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kandydata pisemnej informacji o wynikach oceny.


Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w § 6 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.


V. Miejsce i sposób składania formularzy rekrutacyjnych:

Wypełnione i kompletne dokumenty rekrutacyjne (Formularz wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl.


Decyduje data i godzina wpływu dokumentów rekrutacyjnych na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.


Gmina Miasto Włocławek nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl bądź kontaktu telefonicznego.


Każdy Kandydat, po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym formularza, który będzie jednocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.


UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl. Proszę oczekiwać potwierdzenia złożenia dokumentów, które będzie wysłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rekrutacyjnym.


Zasady składania formularzy rekrutacyjnych zostały szczegółowo opisane w §5 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.


VI. Informacje na temat rundy rekrutacyjnej:

W ramach rundy rekrutacyjnej nr 4/DnS/2021 do udziału w projekcie (etapu szkoleniowo-doradczego) zostanie zakwalifikowanych min. 21 osób.


Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz zasady zakwalifikowania Kandydatów do projektu zawiera Regulamin projektu i rekrutacji uczestników, dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek: www.wloclawek.pl i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości: www.inkubator.wloclawek.pl.


Informacji dotyczących naboru udzielają:

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel.: 54 423 20 00, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl


BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl


Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz wzorami dokumentów rekrutacyjnych.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
OGŁOSZENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W RAMACH RUNDY REKRUTACYJNEJ NR 2/DnS/2020 z dnia 03.12.2020 r. do projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie


Gmina Miasto Włocławek informuje o możliwości składania formularzy rekrutacyjnych.


I. Termin składania Formularzy rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w okresie od 14.12.2020 r. od godz. 8:00 do 31.12.2020 r. do końca dnia.


II. Kto może złożyć Formularz rekrutacyjny (grupa docelowa):

Do udziału w projekcie uprawnia się osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin), bezrobotne i bierne zawodowo, mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:


a) osoby powyżej 50 roku życia,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach


z terenu Gminy Miasta Włocławek (powiat: m. Włocławek)


III. Korzyści z udziału w projekcie:

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają kompleksowe wsparcie obejmujące:


 • indywidulane doradztwo zawodowe na etapie rekrutacji,
 • udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości,
 • pomoc ekspertów w opracowaniu biznesplanu przedsięwzięcia,
 • stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
  • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 23 050,00 zł;
  • finansowe wsparcie pomostowe w kwocie nie wyższej niż 980,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w ramach podstawowego wsparcia pomostowego i przez kolejne 3 miesiące w wysokości nie wyższej niż 920,24 zł w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego z przeznaczeniem na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Kandydatom, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo–doradczym i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną. Kandydat ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I – oceny formalnej i etapu II – spotkanie z doradcą zawodowym).


Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kandydata pisemnej informacji o wynikach oceny.


Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w paragrafie 6 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.


V. Miejsce i sposób składania formularzy rekrutacyjnych:

Wypełnione i kompletne dokumenty rekrutacyjne (Formularz wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl.


Decyduje data i godzina wpływu dokumentów rekrutacyjnych na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.


Gmina Miasto Włocławek nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl bądź kontaktu telefonicznego.

Zasady składania formularzy rekrutacyjnych zostały szczegółowo opisane w §5 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.


VI. Informacje na temat rundy rekrutacyjnej:

W ramach rundy rekrutacyjnej nr 2/DnS/2020 do udziału w projekcie (etapu szkoleniowo-doradczego) zakwalifikowanych zostanie 50 osób.


Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz zasady zakwalifikowania Kandydatów do projektu zawiera Regulamin projektu i rekrutacji uczestników, dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek: www.wloclawek.pl i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości: www.inkubator.wloclawek.pl.

REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE


Informacji dotyczących naboru udzielają:

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel.: 54 423 20 00, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl


BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl


Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz wzorami dokumentów rekrutacyjnych.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE
REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW z dnia 18.03

Załączniki do Regulaminu:
ARCHIWUM DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH – REKRUTACJA

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW aktualizacja 23.02.2021

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW


WNIOSKOWANIE O DOTACJĘ – DOKUMENTY PROJEKTOWE
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 21.04.2021

Załączniki do Regulaminu:
ARCHIWUM DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH – WNIOSKOWANIE O DOTACJE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załączniki do Regulaminu: