Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – dalej zwanym RODO, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o. z siedzibą w: 87-800 Włocławek, ul. Ptasia 2a lok. 15.
2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@mbm.wloclawek.pl.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Marleny Zasady, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@mbm.wloclawek.pl.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy;
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących, takich jak rozliczenia księgowo-finansowe, w tym podatkowe, jak i innych obowiązków, wynikających np. z prawa pracy;
c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
d. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje np. przetwarzanie wizerunku).
5. Celem przetwarzania danych osobowych przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o. jest realizacja umów na świadczenie usług, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią. Dane pracowników przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umowy, wykonania obowiązków prawnych, jakie ciążą na pracodawcy, takich jak obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub najmu/świadczenia usług/umowy o pracę.
7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
8. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania.
9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy, w tym informatyczne, kurierskie itp., a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.
11. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.