1.4.2. Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

logotypy EU, Urzędu Marszałkowskiego i Flaga Polski

Projekt „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości ” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu.

Logo Włocławskiego Centrum Biznesu
Logo Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego
AKTUALNOŚCI

18.04.2022 r.

Włocławskie Centrum Biznesu ogłosiło II nabór na szkolenia do projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” – nabór nr 2/Szkol/2022.

O udział w szkoleniach mogą ubiegać się:

przedsiębiorstwa spełniające definicje mikro, małego albo średniego przedsiębiorstwa (MŚP),

posiadające oddział/siedzibę/ filię na terenie Miasta Włocławek lub na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie 1*,

spełniające warunki uprawniające do uzyskania pomocy de minimis.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać w okresie od 18.04.2022 r. do 08.05.2022 r. do końca dnia.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją usług szkoleniowo – doradczych, która znajduje się w zakładce REKRUTACJA DOKUMENTY PROJEKTOWE – SZKOLENIA

1* Zgodny z uchwałą nr 17/537/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2014. Obszar w skład, którego wchodzą: Gmina Miasto Włocławek, Gmina Włocławek, Gmina Bobrowniki, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Choceń, Gmina Fabianki, Gmina Lubanie, Miasto I Gmina Dobrzyń nad Wisłą, Gmina Miasto Kowal, Gmina Kowal.


04.04.2022 r.

Włocławskie Centrum Biznesu ogłosiło I nabór na szkolenia do projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” – nabór nr 1/Szkol/2022

O udział w szkoleniach mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa spełniające definicje mikro, małego albo średniego przedsiębiorstwa (MŚP),
 • posiadające oddział/siedzibę/ filię na terenie Miasta Włocławek lub na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie1,
 • spełniające warunki uprawniające do uzyskania pomocy de minimis.

Formularze zgłoszeniowe  wraz z załącznikami można składać w okresie od 04.04.2022 r. do 17.04.2022 r. do końca dnia.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją usług szkoleniowo – doradczych, która znajduje się w zakładce REKRUTACJA DOKUMENTY PROJEKTOWE – SZKOLENIA

1Zgodny z uchwałą nr 17/537/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2014. Obszar w skład, którego wchodzą: Gmina Miasto Włocławek, Gmina Włocławek, Gmina Bobrowniki, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Choceń, Gmina Fabianki, Gmina Lubanie, Miasto I Gmina Dobrzyń nad Wisłą, Gmina Miasto Kowal, Gmina Kowal.


O PROJEKCIE

Beneficjentem projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” jest Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe, którego realizatorem jest Włocławskie Centrum Biznesu.

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez instytucje otoczenia biznesu.

Grupa docelowa

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę/oddział/filię na terenie miasta Włocławek lub na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie.

Działania projektu

W ramach działania nr 1 Włocławskie Centrum Biznesu zrealizuje komponent szkoleniowo- inwestycyjny, który wpłynie na:

 • działania związane z inkubacją przedsiębiorstw,
 • wdrożenie procesu związanego z opracowaniem nowych usług wraz z ich testowaniem,
 • zrealizowanie działań związanych z tworzeniem sieci współpracy IOB dotyczącej, innowacyjnej działalności,
 • zapewnienie sprzętu i wyposażenia, który usprawni proces opracowania nowych usług wraz z ich testowaniem.

Zrealizowane zostaną szkolenia pracowników spółki celem podniesienia ich kompetencji i przygotowania do świadczenia usług na najwyższym standardzie.


Działanie nr 2 to usługi doradczo- szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Każdy przedsiębiorca, który weźmie udział w projekcie, będzie mógł, liczyć na wsparcie w zakresie prowadzenia działalności przez specjalistów z Włocławskiego Centrum Biznesu.  Założenia projektu określają, że z usługi skorzysta 80 przedsiębiorców.

30 firm otrzyma szkolenie:

 • w opracowywaniu i wdrożeniu nowych modeli biznesowych,
 • w opracowywaniu strategii marketingowych,
 • w pozyskiwaniu funduszu zewnętrznego na finansowanie działalności gospodarczej.

50 firm otrzyma pomoc w zakresie:

 • analizy potrzeb,
 • doradztwa,
 • pomiaru efektywności wdrożonych rozwiązań.

Działanie nr 3 jest związane z utworzeniem platformy współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcami.

W ramach platformy powstanie dedykowany serwis, który stanowić będzie bazę wiedzy dla zainteresowanych podmiotów (przedsiębiorców, IOB). Serwis pomoże zaprojektować planowaną działalność dzięki wprowadzeniu narzędzi do modelowania biznesowego i tworzenia biznesplanów.

Zorganizowane zostaną również 2 konferencje oraz 6 spotkań networkingowych.


Działanie nr 4 pozwoli  małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) posiadającym siedzibę na terenie miasta Włocławek ubiegać się o granty na szkolenia.

Odbędzie się nabór wniosków, w których będzie do rozdania 40 grantów wysokości 17 tyś. zł.

Ocenie podlegać będzie: analiza marketingowa, potencjał, opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia, operacyjność, kompletność.

Wartość projektu

2 358 407, 08 zł

Wkład Unii Euorpejskiej

1 865 938,76 zł

Okres realizacji projektu

01-06-2021r. – 31-05-2023r.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu:

BIURO PROJEKU

Włocławskie Centrum Biznesu
ul. Toruńska 148,
87-800 Włocławek
tel. 54 423 20 00

RODO

Oświadczenie uczestnika projektu

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości RPKP.01.04.02-04-0001/21 Oś Priorytetowej 1. Wzmocnienie Innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Województo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mające siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny).
 2. Przetwarzanie moich danych osobowych spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s.1) (dalej: RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie:
  1. w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s.320-469 z późn. zm.),
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486),
   3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.);
  2. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s.320-469 z późn. zm.),
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486),
   3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.),
   4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. U. UE L 286 z dnia 30 września2014 r., s.1).
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020.
 4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania realizującemu projekt Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą w: 87-800 Włocławek, ul. Ptasia 2a/15. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@mbm.wloclawek.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie pani Marleny Zasada, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@mbm.wloclawek.pl.
 5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzonespecjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub Instytucji Zarządzającej RPO WK-P kontrole i audyt w ramach RPO WK-P 2014-2020.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;
 10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji;
 11. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@kujawsko-pomorskie.pl – w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 12. Mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 13. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia moich danych osobowych.
NABÓR DO PROJEKTU

OGŁOSZENIE NABORU NA SZKOLENIA

NR 2/Szkol/2022 z dnia 18.04.2022 r. do projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości”

Włocławskie Centrum Biznesu informuje o możliwości wzięcia udział w szkoleniach w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 1 : Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.4 : Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.4.2 : Wsparcie MŚP przez Instytucje Otoczenia Biznesu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

I. Termin składania dokumentów

Termin składnia dokumentów : od dnia 18.04.2022r. do dnia 08.05.2022r.

II. Miejsce składania dokumentów

Biuro Włocławskiego Centrum Biznesu, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek w  godzinach pracy biura to jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

III. Sposób składania dokumentów

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony http://www.inkubator.wloclawek.pl  i wypełnić w formie elektronicznej.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby (pieczątka podmiotu lub pieczątka/i imienne osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich dokumentów składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Zaleca się złożenie 1 egzemplarza w wersji papierowej.

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego  bądź stanu epidemii wniosek wraz z załącznikami składa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie zeskanowanych podpisanych dokumentów na adres biuro@inkubator.wloclawek.pl.

WCB nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na wskazany adres mailowy, bądź zatrzymania wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/Śmieci, a do Przedsiębiorcy należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu: biuro@inkubator.wloclawek.pl  bądź kontaktu telefonicznego.

IV. Kto może ubiegać się o szkolenia

Formularz zgłoszeniowy mogą złożyć

 • mikro,  małe i średnie przedsiębiorstwa [1], które prowadzą działalność gospodarczą,
 • mają zrejestrowaną siedzibę/oddział/filię na terenie Miasta Włocławek lub na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie. Do obszaru funkcjonalnego należą: Gmina Miasto Włocławek, Gmina Włocławek, Gmina Bobrowniki, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Choceń, Gmina Fabianki, Gmina Lubanie, Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, Gmina Miasto Kowal, Gmina Kowal,
 • spełniają warunki uprawniające do uzyskania pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013r., str 1 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DZ. U. 2021 poz. 743).

V. Zakres szkoleń i wskaźnik produktu

Usługa szkoleniowa przeznaczona jest dla 30 firm w zakresie min :

Media społecznościowe

Zarządzanie strukturą rozproszoną – tworzenie nowego modelu biznesowego

Techniki motywacji i sprzedaży

VI. Weryfikacja i ocena dokumentów

W oparciu o zawarte informacje w formularzu WCB zweryfikuje czy dany podmiot jest uprawniony do skorzystania z usługi szkoleniowej/doradczej. Ocena formularza odbywać się będzie na bieżąco nie później niż 3 dni robocze od daty złożenia formularza.

VII. Termin realizacji usługi

Termin rozpoczęcia realizacji szkolenia – nie wcześniej niż od momentu podpisania umowy.

Termin zakończenia realizacji projektu nie później niż 31 maja 2023 r.

VIII. Pytania dotyczące naboru

Informacji dotyczących szkoleń udzielają wyłącznie pracownicy biura Włocławskiego Centrum Biznesu czynnego w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.

Z pytaniami można zgłaszać się za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl , osobiście w biurze WCB lub telefonicznie pod nr. 54 423-20-00,  w godzinach pracy biura.

[1] Zgodnie z przepisami załącznika I do rozporządzenia 651/2014 do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W kategorii MŚP średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.


OGŁOSZENIE NABORU NA SZKOLENIA 

NR 1/Szkol/2022 z dnia 04.04.2022 r. do projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości”

Włocławskie Centrum Biznesu informuje o możliwości wzięcia udział w szkoleniach w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 1 : Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.4 : Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.4.2 : Wsparcie MŚP przez Instytucje Otoczenia Biznesu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

I. Termin składania dokumentów

Termin składnia dokumentów : od dnia 04.04.2022r. do dnia 17.04.2022r.

II. Miejsce składania dokumentów

Biuro Włocławskiego Centrum Biznesu, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek w  godzinach pracy biura to jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

III. Sposób składania dokumentów

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony www.inkubator.wloclawek.pl  i wypełnić w formie elektronicznej.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby (pieczątka podmiotu lub pieczątka/i imienne osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich dokumentów składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Zaleca się złożenie 1 egzemplarza w wersji papierowej.

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego  bądź stanu epidemii wniosek wraz z załącznikami składa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie zeskanowanych podpisanych dokumentów na adres biuro@inkubator.wloclawek.pl.

WCB nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na wskazany adres mailowy, bądź zatrzymania wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/Śmieci, a do Przedsiębiorcy należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu: biuro@inkubator.wloclawek.pl  bądź kontaktu telefonicznego.

IV. Kto może ubiegać się o szkolenia

Formularz zgłoszeniowy mogą:

 • złożyć mikro,  małe i średnie przedsiębiorstwa [1], które prowadzą działalność gospodarczą,
 •  mają zrejestrowaną siedzibę/oddział/filię na terenie Miasta Włocławek lub na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie. Do obszaru funkcjonalnego należą: Gmina Miasto Włocławek, Gmina Włocławek, Gmina Bobrowniki, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Choceń, Gmina Fabianki, Gmina Lubanie, Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, Gmina Miasto Kowal, Gmina Kowal,
 • spełniają warunki uprawniające do uzyskania pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013r., str 1 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DZ. U. 2021 poz. 743).

V. Zakres szkoleń i wskaźnik produktu

Usługa szkoleniowa przeznaczona jest dla 30 firm w zakresie min :

 • Media społecznościowe
 • Zarządzanie strukturą rozproszoną- tworzenie nowego modelu biznesowego
 • Techniki motywacji i sprzedaży

VI. Weryfikacja i ocena dokumentów

W oparciu o zawarte informacje w formularzu WCB zweryfikuje czy dany podmiot jest uprawniony do skorzystania z usługi szkoleniowej/doradczej. Ocena formularza odbywać się będzie na bieżąco nie później niż 3 dni robocze od daty złożenia formularza.

VII. Termin realizacji usługi

Termin rozpoczęcia realizacji szkolenia – nie wcześniej niż od momentu podpisania umowy.

Termin zakończenia realizacji projektu nie później niż 31 maja 2023 r.

VIII. Pytania dotyczące naboru

Informacji dotyczących szkoleń udzielają wyłącznie pracownicy biura Włocławskiego Centrum Biznesu czynnego w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.

Z pytaniami można zgłaszać się za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl , osobiście w biurze WCB lub telefonicznie pod
nr. 54 423-20-00,  w godzinach pracy biura.


[1] Zgodnie z przepisami załącznika I do rozporządzenia 651/2014 do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W kategorii MŚP średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

PRZETARGI

20.04.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Działanie 1.2. – Wyposażenie w sprzęt” – z podziałem na 7 części

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi postępowania oraz składania ofert.


03.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Działanie 1.2. – Wyposażenie w sprzęt”

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi postępowania oraz składania ofert.


01.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Działanie 3.1. – Platforma

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi postępowania oraz składania ofert.


25.02.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Działanie 1.3 – usługi szkoleniowo – doradcze dla pracowników” z podziałem na 14 części.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi postępowania oraz składania ofert.