Projekty

baner_projekty_ue

Aktualnie prowadzone przez WIIiP projekty

Projekt „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu.


Zakończone projekty